Роль психолога під час проведення опитування / допиту дитини в межах кримінального провадження

Під час проведення допиту / опитування спеціалістові важливо чітко розуміти власну роль та те, до якого виду роботи він / вона долучатиметься. Підготовка спеціаліста полягає в тому, аби змінити звичну роль (психотерапевта / психодіагноста) й чітко усвідомити, в якій ролі виступає спеціаліст, коли долучається до проведення опитування / допитування за участі дітей у межах кримінальних проваджень. Важливо розуміти, що таке психотерапія, психодіагностика та опитування / допит, у чому між ними різниця і які методи може використовувати спеціаліст, долучаючись до проведення відповідної слідчої дії.
Відповідно до Наказу МОЗ України від 15.04.2008 № 199 «Про затвердження Порядку застосування методів психологічного і психотерапевтичного впливу» психологічним впливом вважається вживання спрямованих дій на психіку людини усвідомленого або неусвідомленого характеру за допомогою переконання, психологічного преформування або сугестії для формування певної системи уявлень, дій та відношень, які суб’єктивно сприймаються особою як особисто приналежні.

Illustration

Психотерапевтичним впливом є застосування методів, спрямованих на психіку людини, усвідомленого або неусвідомленого характеру за допомогою переконання, психологічного преформування або сугестії для лікування, реабілітації і профілактики розладів здоров’я особи.

Особи, які можуть застосовувати методи психологічного і психотерапевтичного впливу як професійну діяльність:

  Психолог –– фахівець, який має повну вищу освіту за напрямом підготовки «Психологія» (магістр, спеціаліст).
  Лікар-психолог –– фахівець, який має повну вищу освіту (магістр, спеціаліст) за напрямом підготовки «Медицина», спеціалізацію за фахом «Медична психологія».
  Лікар-психотерапевт –– фахівець, який має повну вищу освіту за напрямом підготовки «Медицина», спеціалізацію за фахом «Психотерапія».

У кримінальному провадженні психолог зазвичай набуває статусу спеціаліста, який володіє спеціальними знаннями та навичками і може надавати консультації, пояснення, довідки та висновки під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок (стаття 71 КПК України).

  • Особливості діяльності

  • Психологічне консультування / психотерапія

  • Психодіагностика

  • Допит / Опитування

  • Особливості діяльності

  • Особливості діяльності

  • Психологічне консультування / психотерапія

  • Психологічне консультування / психотерапія

  • Психодіагностика

  • Психодіагностика

  • Допит / Опитування

  • Допит / Опитування

  • Первинний запит

  • Отримання запиту від батьків або з боку найближчого оточення

  • Отримання запиту від батьків або з боку найближчого оточення

  • Отримання запиту на залучення від слідчого

  • Особливості діяльності

  • Первинний запит

  • Психологічне консультування / психотерапія

  • Отримання запиту від батьків або з боку найближчого оточення

  • Психодіагностика

  • Отримання запиту від батьків або з боку найближчого оточення

  • Допит / Опитування

  • Отримання запиту на залучення від слідчого

  • Встановлення контакту

  • +

  • +

  • +

  • Особливості діяльності

  • Встановлення контакту

  • Психологічне консультування / психотерапія

  • +

  • Психодіагностика

  • +

  • Допит / Опитування

  • +

  • Психодіагностика

  • +

  • +

  • Використовується спостереження, інтерв’ювання та психологічний інструментарій з метою встановлення контакту, отримання кримінально значущої інформації про обставини події та можливості дитини брати участь у допиті / опитуванні.Зазначені методи не використовуються для встановлення певних симптомів або особливостей дитини.

  • Особливості діяльності

  • Психодіагностика

  • Психологічне консультування / психотерапія

  • +

  • Психодіагностика

  • +

  • Допит / Опитування

  • Використовується спостереження, інтерв’ювання та психологічний інструментарій з метою встановлення контакту, отримання кримінально значущої інформації про обставини події та можливості дитини брати участь у допиті / опитуванні.Зазначені методи не використовуються для встановлення певних симптомів або особливостей дитини.

  • Готовність дитини та потреба у деталізації обставин подій

  • Дитина обирає ступінь того, про що готовий / готова розповісти, та з якою деталізацією

  • Наявність готовності до проходження дослідження. За рахунок психодіагностичних методик є можливість не вдаватися в подробиці травмувального досвіду та глибинних переживань

  • Відсутність розуміння ступеню готовності дитини говорити про обставини події. Важливість з’ясування максимальної деталізації обставин події

  • Особливості діяльності

  • Готовність дитини та потреба у деталізації обставин подій

  • Психологічне консультування / психотерапія

  • Дитина обирає ступінь того, про що готовий / готова розповісти, та з якою деталізацією

  • Психодіагностика

  • Наявність готовності до проходження дослідження. За рахунок психодіагностичних методик є можливість не вдаватися в подробиці травмувального досвіду та глибинних переживань

  • Допит / Опитування

  • Відсутність розуміння ступеню готовності дитини говорити про обставини події. Важливість з’ясування максимальної деталізації обставин події

  • Встановлення проблематики

  • Відбувається в коаліції психолога та клієнта

  • За допомогою діагностичних методик визначається проблематика чи психологічний «діагноз»

  • Під час проведення опитування / допиту психолог / психологиня визначає наявність ознак, які можуть свідчити про пережитий досвід, важливий для кримінального провадження

  • Особливості діяльності

  • Встановлення проблематики

  • Психологічне консультування / психотерапія

  • Відбувається в коаліції психолога та клієнта

  • Психодіагностика

  • За допомогою діагностичних методик визначається проблематика чи психологічний «діагноз»

  • Допит / Опитування

  • Під час проведення опитування / допиту психолог / психологиня визначає наявність ознак, які можуть свідчити про пережитий досвід, важливий для кримінального провадження

  • Опрацювання травмувального досвіду

  • За допомогою технік, інструментів вирішується запит клієнта та його проблематика

  • Визначаються психотравмувальні фактори

  • Тільки як вторинна функція допиту/опитування в частині полегшення проживання травмувального досвіду за рахунок проговорення й фіксації свідчень відповідної події та включення державного механізму захисту дитини.

  • Особливості діяльності

  • Опрацювання травмувального досвіду

  • Психологічне консультування / психотерапія

  • За допомогою технік, інструментів вирішується запит клієнта та його проблематика

  • Психодіагностика

  • Визначаються психотравмувальні фактори

  • Допит / Опитування

  • Тільки як вторинна функція допиту/опитування в частині полегшення проживання травмувального досвіду за рахунок проговорення й фіксації свідчень відповідної події та включення державного механізму захисту дитини.

Нерідко постає питання відмінностей у діяльності психолога щодо проведення бесіди, допиту / опитування або психодіагностичного дослідження. Адже це три різні діяльності, які мають різну мету та структуру:

Спеціальними знаннями у кримінальному провадженні є професійні знання в межах певної спеціальності, набуті внаслідок вищої професійної підготовки, які лежать в основі наукової діяльності та практичного досвіду, спрямовані на роз’яснення окремих питань та можуть надавати значущу інформацію для подальшого розслідування. 

Спеціальні психологічні знання — це психологічні теоретичні та методологічні знання про закономірності, механізми, структуру і особливості перебігу психічної діяльності людини, що мають юридичне значення, одержані в результаті проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій та такі, що використовуються при розслідуванні в кримінальному провадженні.

Психотерапія –– це система планомірних впливів певними засобами на психіку людини з метою поліпшення її психічного і фізичного стану. Психічний вплив здійснюється психотерапевтом за допомогою слів, пауз, жестів, міміки, музики та інших вербальних і невербальних засобів.

Психодіагностика — галузь психології, яка вивчає теорію й практику визначення психологічного діагнозу.

Опитування / допит –– це процесуальна дія, яка є регламентованим кримінально-процесуальними нормами інформаційно-психологічним процесом спілкування осіб, котрі беруть у ньому участь, спрямованим на отримання інформації про відомі допитуваному факти, що мають значення для встановлення істини по справі.

Отже, щоб зрозуміти, в якій ролі перебуває фахівець під час опитування / допиту та які методи і спеціальні психологічні знання він / вона використовує у процесі роботи із дитиною, необхідно розмежувати відмінності психотерапії, психодіагностики та допиту / опитування:

  • Бесіда

  • Опитування / допит

  • Психодіагностичне дослідження

  • Бесіда

  • Бесіда

  • Опитування / допит

  • Опитування / допит

  • Психодіагностичне дослідження

  • Психодіагностичне дослідження

  • Психологічний вербально-комунікативний метод, що полягає у веденні тематичного або вільного діалогу між спеціалістом і дитиною з метою одержання інформації (збір психологічного анамнезу про дитину). У процесі бесіди здійснюється взаємовплив між дитиною та психологом.

  • Цілеспрямоване спілкування з дитиною з метою повідомлення останньою інформації про обставини події. В межах кримінального провадження опитування / допит дитини проводиться і оформляється за правилами проведення допиту (у відповідності до КПК України та стандартів дружнього до дитини правосуддя). У процесі опитування / допиту вплив психолога на дитину зведений до мінімуму, а тому основним комунікативним методом є інтерв’ювання.

  • Аналіз ситуації з урахуванням зовнішніх (особливостей сімейного оточення, виховання та факторів розвитку) та внутрішніх факторів (індивідуально-психологічні особливості дитини, актуальний психоемоційний стан, відповідність розвитку віковим особливостям) з подальшим прогнозуванням розвитку.

  • Бесіда

  • Психологічний вербально-комунікативний метод, що полягає у веденні тематичного або вільного діалогу між спеціалістом і дитиною з метою одержання інформації (збір психологічного анамнезу про дитину). У процесі бесіди здійснюється взаємовплив між дитиною та психологом.

  • Опитування / допит

  • Цілеспрямоване спілкування з дитиною з метою повідомлення останньою інформації про обставини події. В межах кримінального провадження опитування / допит дитини проводиться і оформляється за правилами проведення допиту (у відповідності до КПК України та стандартів дружнього до дитини правосуддя). У процесі опитування / допиту вплив психолога на дитину зведений до мінімуму, а тому основним комунікативним методом є інтерв’ювання.

  • Психодіагностичне дослідження

  • Аналіз ситуації з урахуванням зовнішніх (особливостей сімейного оточення, виховання та факторів розвитку) та внутрішніх факторів (індивідуально-психологічні особливості дитини, актуальний психоемоційний стан, відповідність розвитку віковим особливостям) з подальшим прогнозуванням розвитку.


  • Завдання


  • Бесіда


  • Опитування / допит

  • Завдання

  • Психодіагностичне дослідження


  • Встановлення контакту

  • Отримання інформації про час, місце та обставини події шляхом інтерв’ювання із дотриманням фаз проведення опитування / допиту

  • Застосування психодіагностичних методів та методик із дотриманням методології проведення психодосліджень

  • Бесіда

  • Встановлення контакту

  • Опитування / допит

  • Отримання інформації про час, місце та обставини події шляхом інтерв’ювання із дотриманням фаз проведення опитування / допиту

  • Психодіагностичне дослідження

  • Застосування психодіагностичних методів та методик із дотриманням методології проведення психодосліджень

  • Встановлювати і підтримувати раппорт* (*стан, що виникає між людьми під час комунікації, в якому підвищується ступінь їхнього порозуміння, симпатії один до одного і почуття глибокої довіри)

  • Отримання інформації про особливості, характер вчинюваних дій, специфіка взаємодії дитини з кривдником / кривдницею, особливості впливу кривдника / кривдниці на дитину, кількість та періодичність актів насильства

  • Оцінювання особливостей розумового й особистісного розвитку дитини

  • Бесіда

  • Встановлювати і підтримувати раппорт* (*стан, що виникає між людьми під час комунікації, в якому підвищується ступінь їхнього порозуміння, симпатії один до одного і почуття глибокої довіри)

  • Опитування / допит

  • Отримання інформації про особливості, характер вчинюваних дій, специфіка взаємодії дитини з кривдником / кривдницею, особливості впливу кривдника / кривдниці на дитину, кількість та періодичність актів насильства

  • Психодіагностичне дослідження

  • Оцінювання особливостей розумового й особистісного розвитку дитини

  • Збір анамнезу про дитину

  • Отримання інформації про всіх, хто дотичний до обставин події (ймовірність інших постраждалих осіб або осіб, які знали про обставини події і не повідомляли про них)

  • Оцінювання якостей та особливостей формування психічних утворень

  • Бесіда

  • Збір анамнезу про дитину

  • Опитування / допит

  • Отримання інформації про всіх, хто дотичний до обставин події (ймовірність інших постраждалих осіб або осіб, які знали про обставини події і не повідомляли про них)

  • Психодіагностичне дослідження

  • Оцінювання якостей та особливостей формування психічних утворень

  • Надання дитині підтримки

  • Надати дитині можливість бути почутою

  • Здійснення диференційного аналізу

  • Бесіда

  • Надання дитині підтримки

  • Опитування / допит

  • Надати дитині можливість бути почутою

  • Психодіагностичне дослідження

  • Здійснення диференційного аналізу

  • Планування подальшої роботи з дитиною

  • Оцінювання повідомлення дитини

  • Здійснення прогнозування

  • Бесіда

  • Планування подальшої роботи з дитиною

  • Опитування / допит

  • Оцінювання повідомлення дитини

  • Психодіагностичне дослідження

  • Здійснення прогнозування

Важливо пам’ятати, що спеціаліст-психолог під час проведення опитування не здійснює психотерапію та не може опрацювати травмувальний досвід. Спеціаліст не встановлює, чи відбувся факт насильства, та не ставить дитині конкретних діагнозів.